ANASAYFA >> TÜZÜĞÜMÜZ DEVAMI-SAYFA 2

Sendikanın Yetki ve Faaliyetleri

Madde 5- Sendika, kanun ve mevzuattan doğan hak ve yetkilerini kullanmaktan başka;

1. Üyeleri adına üyesi bulunduğu konfederasyonla birlikte toplu görüşmelere katılır. Toplu görüşmeyi sonuçlandırmaya taraf olur, mutabakat metnini imzalar veya uyuşmazlık çıkarır.

2.  Toplu görüşme uyuşmazlıklarında üst kuruluşu konfederasyon ile birlikte uzlaştırma kuruluna, ilgili makamlara ve yargı organlarına başvurur, görüş ve öneriler sunar, talepte bulunur.

3.  Üyelerinin hak, ödev ve çalışma koşulları ile iş güvenliği ve sağlık koşullarının geliştirilmesi konularında ilgili makamlara görüş bildirir, bu amaçla panel ve etkinlikler düzenler, toplu görüşme sonucu varılan mutabakat metinlerinin uygulanmasını izler, üyesi bulunduğu konfederasyonla birlikte yüksek ve kurum idari kurulları ile kamu işvereni ve uzlaştırma kuruluna temsilci gönderir.

4.  Devlet personel mevzuatında kamu görevlilerinin temsilini öngören çeşitli kurullara temsilci gönderir.

5.  Verimlilik araştırmaları yapar, anketler düzenler, önerilerde bulunur, kamu işveren makamları ile ortak çalışmalar yapar.

6.  Üyelerinin mesleki yeterliliklerinin arttırılması ve sorunlarının çözülmesi ile sendikal faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik kurs, seminer, toplantı ve bilimsel çalışmalar yapar veya yaptırır.Kamuoyu araştırması yaparak üyelerini her konuda bilgilendirir.

7.  Üyelerinin ortak sosyal, ekonomik, hak ve çıkarlarını ilgilendiren konular ile personel hukukunun geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yapar ve bu çalışmaları ilgili makamlara sunar. Hizmet amaçlı her türlü yazılı ve görsel materyal hazırlar ve dağıtımını sağlar.

8.  Üyelerin görev ve sorumluluklarından doğabilecek ihtilaflarında, ortak hak ve çıkarlarının izlenmesinde, hukuki yardım gerekliliğinin ortaya çıkması halinde üyelerini veya mirasçılarını her düzeydeki yargı ve yönetim organları önünde temsil eder veya ettirir. Dava açar ve bu nedenle açılan davalarda taraf olur. Bu amaçla ihtiyaç duyulan illerde hukuk danışmanlık Büroları açar.

9.  Tanıtım ve hizmet amaçlı TV ve Radyo kurar ve yönetir, üyelerine ve yakınlarına hizmet verecek sosyal tesisler açar, işletir ve   işletmesi için 3.kişilere kiralar.Kitap,broşür,ilan, Gazete, dergi, bülten çıkarır, tanıtıcı materyal hazırlar ve dağıtır.

10. Üyelerin ve ailelerinin yararlanması için amatör sportif etkinlikler yapabilir. Sağlık tesisleri, tatil ve dinlenme tesisleri, kitaplık, basımevi, kreş ve huzur evleri, yardımlaşma sandıkları kurabilir, kurulu tesisleri devralabilir ya da kiralayabilir, gerektiğinde bu tesisleri yönetebilir. Herhangi bir bağışta bulunmamak şartıyla, üyeleri için kooperatiflerin kurulmasına yardım edebilir ve nakit mevcudunun yüzde onundan fazla olmamak üzere bu kooperatiflere kredi verebilir.

11. Tabi afetlerde, üyelik şartı aramaksızın afete uğrayan bölgelere kanunun öngördüğü sınırlar içinde nakit mevcudunun yüzde onundan fazla olmamak üzere ayni ve nakdi yardım yapabilir.

12. Uluslararası kuruluşlara üye olur. Üyelikten ayrılır. Üyesi bulunduğu kuruluşlara delege, temsilci veya gözlemci gönderir. Karşılıklı ziyaretlerle işbirliğini güçlendirir.

13. Hizmet koluna giren işyerlerinde çalışan kamu görevlilerinin örgütlü gücünü arttırmak için üyelik çalışmaları yapar.

14. Tüzel kişi olarak genel hükümlere sahip olduğu yetkileri kullanır.

15. Sendika adına menkul ve gayrimenkul edinir, değerlendirir, gerektiğinde satar.

16. Araştırma ve geliştirme birimleri oluşturarak, üyelerin ortak ekonomik, sosyal ve mesleki hak ve çıkarları ile personel hukukunu ilgilendiren konularda ilgili kurumlara, yetkili makamlara ve konfederasyona sunulmak üzere çalışmalar yapar, yaptırır ve öneriler sunar. Üniversitelerle işbirliği yapar.

17. Ulusal ve toplumsal sorunlara duyarlıdır,  bu konuda kamuoyu oluşturmak ve üyelerini bilinçlendirmek üzere gerekli faaliyetleri yürütür, ilgili kuruluşlara üye olabilir.

18. Kanunun öngördüğü diğer görevleri yerine getirir.

Sendikanın Çalışma Şekli

Madde 6- Sendika, amaçlarını gerçekleştirmek için Anayasanın koyduğu ilkelere ve ona uygun olarak çıkarılan yasalara bağlı kalır. Amaç uğruna demokratik değerlerden sapamaz.

Sendikanın Çalışma Şekli

Madde 6- Sendika, amaçlarını gerçekleştirmek için Anayasanın koyduğu ilkelere ve ona uygun olarak çıkarılan yasalara bağlı kalır. Amaç uğruna demokratik değerlerden sapamaz. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Üyelik

 

Sendika Üyeliğinin Kazanılması, Sona Ermesi

Sendikaya Üye Olma

Madde 7- Sendikaya, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 5. Maddesinin 02 numaralı sırasında belirtilen hizmet koluna dâhil kamu işyerlerinde işçi statüsü dışında, daimi suretle çalışan, adaylık ve deneme süresini tamamlamış memur, her türlü sözleşme tipine sahip sözleşmeli personel ve diğer kamu görevlileri üye olabilirler.

                                                                           

Sendika Üyeliğinin Kazanılması

Madde 8- (06.07.2004. RG Tarihli ve 5198 sayılı Yasa İle Değişik)

Sendikaya üyelik, kamu görevlisinin üç nüsha olarak doldurup imzaladığı üye formu ile sendikaya başvurması ve başvurunun sendika yetkili organınca kabulü ile kazanılır.

Üyelik başvurusu, sendika tarafından en çok otuz gün içinde reddedilmediği takdirde üyelik istemi kabul edilmiş  sayılır.  

Sendika, üyeliği kesinleşen kamu görevlisinin başvuru belgesinin bir örneğini üyenin kendisine verir, bir örneği sendikada kalır, bir örneği üyelik ödentisine esas olmak ve dosyasında saklanmak üzere on beş gün içinde işverene gönderir.

 

Üyelikten Çekilme

Madde 9- Her üye üyelikten serbestçe çekilebilir.

Üyelikten çekilme, çekilmek isteyen kamu görevlisi tarafından, üç nüsha olarak doldurulup imzalanan üyelikten çekilme bildiriminin kurumuna verilmesi ile gerçekleşir. Kamu işvereni, bildirimin bir örneğini on beş gün içinde sendikaya gönderir.

Çekilme, kamu işverenine başvurma tarihinden başlayarak otuz gün sonra geçerli olur. Çekilenin bu süre içinde başka bir sendikaya üye olması halinde yeni sendikaya üyeliği, bu sürenin bitim tarihinde kazanılır.

Çekilme, göreve son verilmesi veya sair nedenlerle kamu görevinden ayrılanlar ile farklı bir hizmet koluna giren kuruma atananlardan sendika üyesi olanların üyelikleri, varsa sendika şubesi, sendika veya konfederasyon organlarındaki görevleri sona erer. 

SAYFA 3ANA MENU

DUYURULAR

EĞITIM ŞEHITLERIMIZ

YAZARLARIMIZ

ZIYARETÇI SAYACI

Aktif Ziyaretçi 4
Dün Tekil 97
Bugün Tekil 62
Toplam Tekil 855976

SPONSORLARIMIZ