ANASAYFA >> TÜZÜĞÜMÜZ


TÜZÜĞÜMÜZÜN WORD HALİNİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN


BİRİNCİ  BÖLÜM 

Genel Esaslar 

 Sendikanın Adı

Madde 1-Eğitim ve Bilim Hizmetleri Kolunda kurulan sendikamızın adı,  EĞİTİM VE BİLİM ÇALIŞANLARININ SÖZÜ  SENDİKASI olup, kısa adı  EĞİTİM- SÖZ-SEN ’dir.  Logosu, Merkez Yönetim kurulu yöneticilerince sonra belirlenecektir.    

 Sendikanın Merkezi ve Adresi

Madde 2- Sendikanın Genel Merkezi, Ankara’dır.

Sendikanın Adresi:  Doğanbey mah. Çankırı cad. No:45/406-ULUS/ANKARA.

Sendika Genel Merkezinin başka bir ile taşınmasına, Genel Kurul karar verir. İl içinde adres değişikliğine ise; ilgili mercilere bilgi vermek şartıyla Genel Merkez Yönetim Kurulu yetkilidir.

Sendikanın aynı şehir sınırları içerisinde başka bir adrese nakli Ana Tüzükte değişiklik yapılmasını gerektirmez.

 Sendikanın Faaliyet Alanı

Madde 3- Sendika; 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 4 ve 5. Maddesinde belirlenen 2 sıra Nolu Eğitim, öğretim ve bilim Hizmetleri Bu hizmet alanında olup, memur ve kamu personelinin çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı işyerleri ile bu işyerlerinin eklentilerinde ve Türkiye genelinde faaliyet gösterir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından bu hizmet alanına eklenecek veya bu hizmet alanından çıkarılacak kamu, kurum ve kuruluşları, Tüzük değişikliğini gerektirmez.

  

 İKİNCİ BÖLÜM

Sendikanın Amacı, Yetkileri ve Çalışma Yöntemleri 

Sendikanın Amacı ve İlkeleri 

Madde 4- Sendika; Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin üniter yapısını ve Anayasanın 2. maddesinde belirtilen Cumhuriyetin temel niteliklerini korumayı, toplumun milli ve manevi değerlerine bağlı ve saygılı olmayı temel ilke sayar.  

Demokratik sendikacılık ilkelerinden taviz vermeden üyelerinin ortak hak ve çıkarlarını, sosyal barışı ve çalışma barışını korumayı ve geliştirmeyi; ayrıca, kamu hizmetlerinin etkin, verimli ve kaliteli bir şekilde sunulması ile Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı kalarak korunmasında ve yayılmasında öncülük etme amacını taşır. 

a) Üye­le­ri­nin or­tak eko­no­mik, sos­yal, öz­lük, mes­lek­sel,sen­di­kal hak ve çı­kar­la­rı­nı ko­ru­yup ge­liş­ti­re­rek on­la­ra da­ha say­gın bir ya­şam dü­ze­yi sağ­la­ma­ya,

b) Ülkede yaşayan herkesin çağdaş, bilimsel, laik, demokratik, parasız ve nitelikli eğitim hakkından yeterince yararlanmalarını sağlamaya,

c) Üye­le­ri­nin üs­tün so­rum­lu­luk duy­gu­su­na ve eği­ti­min gü­cü­ne da­ya­na­rak; Ata­türk’ün ön­der­li­ğin­de ku­ru­lan Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti­'nin ba­ğım­sız­lı­ğı­nı, ege­men­li­ği­ni, ulus ve ül­ke bü­tün­lü­ğü­nü, la­ik dü­ze­ni­ni, de­mok­ra­tik­leş­me ve ulu­sal eği­tim hedefini ko­ru­mak ve son­su­za ka­dar ya­şat­mak için elin­den ge­len her tür­lü ça­ba­yı gös­te­rmeye,

d) Üye­le­ri­nin daha ye­ter­li, say­gın, onur­lu bi­rer mes­lek ele­ma­nı ol­ma­la­rı için iş­ve­re­nin, üni­ver­si­te­le­rin ve di­ğer il­gi­li ku­ru­luş­la­rın ola­nak­la­rın­dan ya­rar­lan­ma­ya,

e) Çalışma koşullarını düzenleyen hükümlerin uluslararası ölçütlere uyumunun sağlanması,çalışma kolunda iş barışını bozan statülerin kaldırılılmasını’KADRODA’birliği savunarak bunun için mücadele eder-faaliyetler yapar,hak ve özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesi, grevli ve toplu iş sözleşmeli sendikal hakların tanınmasına,eğtim-öğretim kamu hizmetinde öğretmenliğin daimi ve süreklilik gerektiren bir meslek olduğunu ilgili Anayasa maddeleri gereğince savunur.Bu doğrultuda sözleşmeli öğretmenlik ve sözleşmeli eğitim çalışanlarının,iş görenlerinin hizmet alanında daha verimli ve istemli işleyebilmesi için tüm çalışanlaırnın tek çatı altında toplanması,kadrolu ve iş güvenceli olması gerekmektedir.Bu nedenle,sözleşmeli çalışma tiplerinin uygulanmasının kaldırılmasını ve sözleşmeli çalışanların ‘KADRO ve ÖZLÜK HAKLAR’Birliğini 1.koşul kabul ederek mücadelesini ‘Kadro İstihdamı ve eğitim sorunları’üzerinde yürütür,faaliyet alanlarınıda bu kapsamda çalışmalara öncelikle yer vererek çalışır.

f) Sözleşmeli olarak çalışan  bütün eğitim çalışanlarının    koşulsuz olarak ‘’ KADROYA’’ geçişini savunur, konuyla ilgili yetkili makamlarca hazırlanmış olan kanun tekliflerinin kanunlaşması için  görüşmelerde ve çalışmalarda bulunur.

    

Bu amaçlar  doğrultusunda;

1. Üyeleri arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep farkı gözetmeksizin, üyelerinin hak ve çıkarlarını korumaya ve geliştirmeye çalışır.

2. Üyelerine yaptıkları işe uygun, insan onuruna yaraşır hayat sürmelerine, aile sorumluluklarını yerine getirmelerine ve mesleki saygınlıklarını sürdürmelerine olanak sağlayacak yeterli bir ücret kazanımı sağlamaya çalışır.

3. Üyelerinin unvan ve hizmet sınıfına bakılmaksızın iş güvenliği, mesleki saygınlık ve çağdaş çalışma şartlarını ile sosyal güvenlikten doğan haklarını geliştirmek için çalışır.

4. Kamu görevlilerinin grev, toplu sözleşme, siyaset ve yönetime katılma hakkını elde etmelerine yönelik Anayasanın 51, 53, 54, 68 ve 128 inci maddelerinin değiştirilmesi için kamuoyu oluşturur ve T.B.M.M.  nezdinde girişimlerde bulunur.

5. Sürekli gelişen  uluslar arası eğitim, öğretim ve bilim hizmetleri ile teknolojileri ortamında ulusal eğitim kalitemizi gelişmiş ülkeler ile rekabet edebilecek düzeye yükseltmek ve Üyelerinin mesleklerinde ilerlemesi, hizmet kalitesinin yükseltilmesi için, sosyal, kültürel, ekonomik ve teknik konularla ilgili  proje ve  çalışmalar yürütür.

6. Atanma, yer değiştirme ve meslekte ilerleme konularında objektif ve liyakat esaslarına dayalı kriterlerin oluşturulması ve uygulanması için çalışır, üyelerinin bu esaslar doğrultusunda haklar kazanması için çalışır.

7Özürlü üyelerinin korunması ve desteklenmesi için çalışmalar yapar.

8.  Ulusal ve toplumsal sorunlara duyarlıdır,  bu konuda kamuoyu oluşturmak ve üyelerini bilinçlendirmek amacı taşır.

9. Sendika çevre sorunlarına duyarlılık gösterir. Çevresel sorunların önlenebilmesi için amaca uygun ulusal ve uluslar arası çevre örgütleri ile birlikte hareket ederek eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları, projeleri yürütür.

10. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Birleşmiş Milletler Belgeleri, İLO Sözleşmeleri ve Avrupa Birliği Anayasası ile Türkiye’nin onayladığı diğer uluslar arası sözleşmelerde yer alan hakların hayata geçirilmesi için çaba gösterir.

11. Sendika her türlü çalışmasını eğitim ve eğitimci odaklı çerçevede yürütür.

 SAYFA 2