ANASAYFA >> HAKKIMIZDA

Tüzüğümüze Göre Sendikamızın Amacı

Sendika; Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin üniter yapısını ve Anayasanın 2. maddesinde belirtilen Cumhuriyetin temel niteliklerini korumayı, toplumun milli ve manevi değerlerine bağlı ve saygılı olmayı temel ilke sayar. 

Demokratik sendikacılık ilkelerinden taviz vermeden üyelerinin ortak hak ve çıkarlarını, sosyal barışı ve çalışma barışını korumayı ve geliştirmeyi; ayrıca, kamu hizmetlerinin etkin, verimli ve kaliteli bir şekilde sunulması ile Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı kalarak korunmasında ve yayılmasında öncülük etme amacını taşır.

a) Üye­le­ri­nin or­tak eko­no­mik, sos­yal, öz­lük, mes­lek­sel,sen­di­kal hak ve çıkarlarını ko­ru­yup geliştirerek on­la­ra da­ha saygın bir ya­sam dü­ze­yi sağlamaya,

b) Ülkede yasayan herkesin çağdaş, bilimsel, laik, demokratik, parasız ve nitelikli eğitim hakkından yeterince yararlanmalarını sağlamaya,

c) Üye­le­ri­nin üs­tün so­rum­lu­luk duy­gu­su­na ve eğitimin gü­cü­ne da­ya­na­rak; Ata­türk’ün önderliğinde ku­ru­lan Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti­'nin ba­gim­siz­li­gi­ni, egemenliğini, ulus ve ül­ke bütünlüğünü, la­ik dü­ze­ni­ni, demokratikleşme ve ulu­sal eğitim hedefini ko­ru­mak ve son­su­za ka­dar yaşatmak için elin­den ge­len her tür­lü çabayı gös­te­rmeye,

d) Üye­le­ri­nin daha ye­ter­li, saygın, onur­lu bi­rer mes­lek elemanı olmaları için işverenin, üni­ver­si­te­le­rin ve diğer il­gi­li kuruluşların olanaklarından ya­rar­lan­ma­ya,

e) çalışma koşullarını düzenleyen hükümlerin uluslararası ölçütlere uyumunun sağlanması,çalışma kolunda is barısını bozan statülerin kaldirililmasini’KADRODA’birligi savunarak bunun için mücadele eder-faaliyetler yapar,hak ve özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesi, grevli ve toplu is sözleşmeli sendikal hakların tanınmasına,etim-öğretim kamu hizmetinde öğretmenliğin daimi ve süreklilik gerektiren bir meslek olduğunu ilgili Anayasa maddeleri gereğince savunur.Bu doğrultuda sözleşmeli öğretmenlik ve sözleşmeli eğitim çalışanlarının,is görenlerinin hizmet alanında daha verimli ve istemli isleyebilmesi için tüm çalisanlairnin tek çatı altında toplanması,kadrolu ve is güvenceli olması gerekmektedir.Bu nedenle,sözleşmeli çalışma tiplerinin uygulanmasının kaldırılmasını ve sözleşmeli çalışanların ‘KADRO ve ÖZLÜK HAKLAR’Birligini 1.koşul kabul ederek mücadelesini ‘Kadro İstihdamı ve eğitim sorunlari’üzerinde yürütür,faaliyet alanlarinida bu kapsamda çalışmalara öncelikle yer vererek çalışır.

f) Sözleşmeli olarak çalışan  bütün eğitim çalışanlarının    koşulsuz olarak ‘’ KADROYA’’ geçişini savunur, konuyla ilgili yetkili  makamlarca hazırlanmış olan kanun tekliflerinin kanunlaşması için  görüşmelerde ve çalışmalarda bulunur.

    

Bu amaçlar  doğrultusunda ilkelerimiz;

1. Üyeleri arasında dil, irk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep farkı gözetmeksizin, üyelerinin hak ve çıkarlarını korumaya ve geliştirmeye çalışır.

2. Üyelerine yaptıkları ise uygun, insan onuruna yaraşır hayat sürmelerine, aile sorumluluklarını yerine getirmelerine ve mesleki saygınlıklarını sürdürmelerine olanak sağlayacak yeterli bir ücret kazanımı sağlamaya çalışır.

3. Üyelerinin unvan ve hizmet sınıfına bakılmaksızın is güvenliği, mesleki saygınlık ve çağdaş çalışma şartlarını ile sosyal güvenlikten doğan haklarını geliştirmek için çalışır.

4. Kamu görevlilerinin grev, toplu sözleşme, siyaset ve yönetime katılma hakkini elde etmelerine yönelik Anayasanın 51, 53, 54, 68 ve 128 inci maddelerinin değiştirilmesi için kamuoyu oluşturur ve T.B.M.M.  nezdinde girişimlerde bulunur.

5. Sürekli gelişen  uluslar arası eğitim, öğretim ve bilim hizmetleri ile teknolojileri ortamında ulusal eğitim kalitemizi gelişmiş ülkeler ile rekabet edebilecek düzeye yükseltmek ve Üyelerinin mesleklerinde ilerlemesi, hizmet kalitesinin yükseltilmesi için, sosyal, kültürel, ekonomik ve teknik konularla ilgili  proje ve  çalışmalar yürütür.

6. Atanma, yer değiştirme ve meslekte ilerleme konularında objektif ve liyakat esaslarına dayalı kriterlerin oluşturulması ve uygulanması için çalışır, üyelerinin bu esaslar doğrultusunda haklar kazanması için çalışır.

7. Özürlü üyelerinin korunması ve desteklenmesi için çalışmalar yapar.

8.  Ulusal ve toplumsal sorunlara duyarlıdır,  bu konuda kamuoyu oluşturmak ve üyelerini bilinçlendirmek amacı taşır.

9. Sendika çevre sorunlarına duyarlılık gösterir. Çevresel sorunların önlenebilmesi için amaca uygun ulusal ve uluslar arası çevre örgütleri ile birlikte hareket ederek eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları, projeleri yürütür.

10. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Birleşmiş Milletler Belgeleri, ILI Sözleşmeleri ve Avrupa Birliği Anayasası ile Türkiye’nin onayladığı diğer uluslar arası sözleşmelerde yer alan hakların hayata geçirilmesi için çaba gösterir.

11. Sendika her türlü çalışmasını eğitim ve eğitimci odaklı çerçevede yürütür