2012 ALAN DEĞİŞİKLİĞİNE DAVA AÇTIK KISMI OLARAK KAZANDIK

   

SENDİKAMIZ  2012 ALAN DEĞİŞİKLİĞİNE DAİR YAPILAN İŞLEMLERİN BAZI MADDELERİNİN YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINA İLİŞKİN DANIŞTAY 2.DAİRESİNDE AÇTIĞI DAVADA MAĞDURİYETLERİN BÜYÜK BİR KISMINA YD KARARI ALARAK  BÜYÜK BİR KAZANIM ELDE ETTİ VE HAK KAYIPLARININ ÖNÜNE GEÇTİ..

 

2012 ALAN DEĞİŞİKLİĞİ  DANIŞTAY DAVASI YÜRÜTMEYİ DURDURMA(YD) SONUCU

 

Bilindiği gibi;sendikamız 2012 Yılı Alan Değişikliğine dair yapılan işlemlerin bazı maddelerinin Atama Yönetmeliklerine ve öğretmen atama esaslarına aykırı olduğunu iddia ederek MEB’e  karşı Danıştay 2.dairesinde YD istemli ve devamında esastan iptaline yönelik 19.10.2012 tarihinde dava açmıştı. Dava konumuz özetle;’’21/09/2012 tarihinde yayımlanan  2012 İl İçi Alan Değişikliği Kılavuzunun Başvuruda Bulunabilecekler Bölümündeki 2.2./1. Maddesinde “a)….diplomalarında yazılı olan yan alana…”, “b)Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği alanına..,Bu alanda boş norm kadro bulunmaması halinde Teknoloji ve Tasarım alanına”,2.fıkrasında yer alan “a)….diplomalarında yazılı olan yan alana…”ve b)Teknoloji ve Tasarım alanına”ibarelerinin ve  TTK’nın 12/09/2012 tarihli ve 5110 sayılı mütalaasının iptali ve devamında yürütmenin durdurulması talebiyle dava açılmıştı..’’Danıştay 2.Dairesi davalı idarenin savunmasından sonra YD durumunu görüşeceğini belirtmiştir.

MEB Hukuk Müşavirliği 1.savunmasını01/04/2013 tarihinde yapmıştır.Gerekçelerini maddeleyerek belirtmişler ve kısaca savunmasında şunları belirtmişlerdir; ‘…….Bu anlamda dava dilekçesinde iddia edildiği üzere ‘alan’kavramı ile ‘yan  alan’kavramı arasında öğretmenlik formasyonu olan ve uzun yıllar öğretmen olarak çalışanların mezuniyetlerinden kaynaklanan yan alanlarına geçişleri bakımından çok da uzak anlam ifade etmemektedir.

Yine aynı şekilde sınıf öğretmenlerinden Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliğine ya da Teknoloji ve Tasarım alanına geçen öğretmenler bakımından hizmetiçi eğitim yoluyla yetiştirilmeleri sağlanacaktır.Kaldı ki bu uygulama ilk defa olmayıp önceki yıllarda da Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliğine ve Teknoloji ve Tasarım öğretmenliğine geçirilen öğretmenler benzeri hizmetiçi eğitimlere alınmışlardır.

Hangi şartları taşıyanların alan değişikliği yapabileceğine ilişkin takdir yetkisi Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nda olduğuiçin idari yargı mercilerinin Talim ve Terbiye Kurulu yerine geçerek vereceği karar hukuk yerindelik denetimi sınırlarının aşılarak idare yrine işlem tesis etme anlamı taşıyacaktır.Davacı sendikanın iptalini istediği Bakanlığımızın 21/09/2012 tarihinde yayımlanan 2012 İl İçi Alan Değişikliği Kılavuzunun dava konusu maddeleri ve dayanağı olan Bakanlığımız Talim ve Terbiye Kurulu’nun 12/09/2012 tarihli ve 5110 sayılı Mütalaası üst hukuk normlarına uygunluk taşıyan ve bu düzenlemeleri  tamamlayıcı Milli Eğitimin ihtiyaçları göz önünde bulundurulmak suretiyle oluşturulmuş,kamu hizmetinin aksatılmadan yürütülmesini sağlamaya yönelik ve kamu yararı gözeten bir düzenleme niteliğinde olduğundan dava konusu düzenlemede hukuka aykırılık bulunmadığından yasal dayanaktan yoksun bulunan davanın reddini talep etmekteyiz.’şeklindedir.

 

 

……’’Danıştay 2.dairesi ise; dava konumuza YD  kısmi kabul veYD kısmi red verdiği görülmektedir.Yan alan geçişlerine YD vermediği görülmektedir.

Kısmi YD kabul ve kısmi red durumuna itirazımız olacağından ayrıca dava iptal yönünde esastan devam ettiğinden dolayı,dava sürecine olumsuz etki etmemesi açısından YD dava metnini Hukuk Birimiz ve MYK görüşleri doğrultusunda yayımlamama kararı almış bulunmaktadır.

Bu nedenle Kısmi YD verilen kısımlara dair mahkemenin verdiği görüşleri kısaca alıntı yaparak bilgilendirme gereği duymaktayız.

‘………7.7.2009 tarih ve 80 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu kararının eki(10.10.2012 tarihi itibariyle değişik)Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar ile Mezun Oldukları Yükseköğretim Proğramları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Çizelge incelendiğinde,(sıra no:73)Sınıf Öğretmenliği ve Üstün Zekalılar Öğretmenliği bölümü mezunlarının Sınıf öğretmeni olarak atanabileceği ve sadece ilkokulların 1-4 üncü sınıf derslerini okutabileceğinin,(sıra no:85)Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliğine atanabilmek için Zihin Engelliler Öğretmenliği,Özel Eğitim Öğretmenliği ve Özel Eğitim Bölümü proğramlarından birinden ve (sıra no:77)Teknoloji ve Tasarım alanına atanabilmek için ise Endüstriyel Teknoloji Öğretmenliği,İş ve Teknik Eğitimi Öğretmenliği,Endsütri Ürünleri Tasarımı Bölümü ve Endüstriyel Tasarım Bölümü proğramlarından birinden mezun olmak gerektiğinin karara bağlandığı görülmektedir.

Bu durumda,Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliğine atanabilmek için özel bir eğitime ihtiyaç bulunduğu ve söz konusu eğitim-öğretim faaliyetinin sunulduğu öğrencilerin niteliği dikkate alındığında,7.7.2009 tarih ve 80 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu kararına aykırı biçimde dava konusu edilen 2012 Öğretmenlerin İl İçi Alan Değişikliği Kılavuzunun 2.2.maddesinin 1.fıkrasında yer alan “b)Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği alanına,bu alanda boş norm kadro bulunmaması halinde Teknoloji ve Tasarım alanına atanabilmesine olanak sağlanmasında ve 2.2.maddesinin 2.fıkrasında yer alan “b)Teknoloji ve Tasarım alanına’’yolundaki düzenleme ile diğer alan öğretmenlerine alan değişikliği yoluyla Teknoloji ve Tasarım alanına atanabilmesine olanak sağlanmasında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Bununla birlikte,davalı idare tarafından Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliğine ve Teknoloji ve Tasarım alanına atanan Sınıf Öğretmenlerinin hizmet içi eğitim yoluyla yetiştirilmelerinin sağlanacağı savunulmuş ise de;yukarıda aktarılan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar İle Mezun Oldukları Yükseköğretim Proğramları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esasların geçici 7.maddesi ile Zihinsel Engelliler Sınıf Öğretmenliği yönünden anılan hususun düzenlendiği ve Bakanlık ile ilgili Üniversite arasında 31.10.2008 tarihinde imzalanan “Zihinsel Engelliler Sınıf Öğretmenliği Sertifika Proğramı İş Birliği Protokolü’’kapsamında 1500 kişi kontenjanlı 540 saat süreli sertifika proğramını başarı ile tamamlayan Sınıf Öğretmenlerinin Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliğine atamasının yapılacağının kurala bağlandığı,dolayısıyla Sınıf Öğretmenlerinin herhangi bir eğitim sürecinden geçirilmeksizin Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliğine ve Teknoloji ve Tasarım alanına atanmasına imkan bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Diğer taraftan,davalı idarece alan değişikliği işlemlerinde Talim ve Terbiye Kurulunun 12.09.2012 tarih ve 5110 sayılı mütalaasının esas alındığı beyan edilmiş ise de;12.09.2012 tarih ve 28409 sayılı Resmi Gezetede yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Yönetmeliğinin irdelenmesinden,Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının Bakanlığın bilimsel danışma ve karar organı sıfatının bulunduğu,görüşülen konular hakkında kurul kararı ya da kurul mütalaası alındığı anlaşılmakla,Talim ve Terbiye Kurulunun bilimsel danışma organı sıfatıyla yaptığı toplantı sonucu oluşan kurul mütalaası ile kurul kararlarında değişikliğe gidilemiyeceği,dolayısıyla 7.7.2009 tarih ve 80 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu kararına aykırı olduğu görülen 12.09.2012 tarih ve 5110 sayılı kurul mütalaasının alan değişikliği işlemlerinde esas alınmasına olanak bulunmadığı,bununla birlikte anılan mütalaanın idari davaya konu olacak kesin ve yürütülmesi gereken işlemlerden olmadığı anlaşılmaktadır.

2012 Öğretmenlerin İl İçi Alan  Değişikliği Kılavuzunun ‘’Başvuruda Bulunabilecekler’’başlıklı Bölümünün 2.2.maddesinin 1.fıkrasında yer alan “a)….diplomalarında yazılı olan yan alana…’’ ve 2.fıkrasında yer alan “a)……diplomalarında yazılı olan yan alana….’’ibarelerinin ve  Kılavuza dayanak teşkil eden Talim Terbiye Kurulunun 12.09.2012 tarih ve 5110 sayılı mütalaasının iptali ve yürütmenin durdurulması istemi yönünden;

Alan değişikliğine bağlı işlemler esasen öğretmen ihtiyacının karşılanmasının amaçlandığı dikkate alındığında,7.7.2009 tarih ve 80 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu kararı ile kabul edilen (13.7.2012 tarihi itibariyle değişik)Milli Eğitim Bakanlığı’na Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar İle Mezun Oldukları Yükseköğretim Proğramları ve Aylık karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslara uygun olarak Sınıf Öğretmenlerinin ve diğer alan öğretmenlerinin diplomalarında yazılı olan yan alana alan değişikliği yoluyla atanmalarına olanak sağlayan düzenlemelerde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle,dava konusu 2012 Öğretmenlerin İl İçi Alan Değişikliği Kılavuzunun ‘’Başvuruda Bulunabilecekler’’ başlıklı Bölümünün 2.2.maddesinin 1.fıkrasında yer alan “b)Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği alanına,bu alanda boş norm kadro bulunmaması halinde Teknoloji ve Tasarım Alanına’’ve 2.fıkrasında yer alan “b)Teknoloji ve Tasarım alanına’’ibarelerinin,2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27.maddesinin 6352 sayılı Yasa ile değiştirilen 2.fıkrasında öngörüln koşulların gerçekleşmiş bulunduğu da gözönünde tutularak yürütmesinin durdurulmasına,2012 Öğretmenlerin İl İçi Alan Değişikliği Kılavuzunun “Başvuruda Bulunabilecekler”başlıklı Bölümünün 2.2.maddesinin 1.fıkrasında yer alan “a)…diplomalarında yazılı olan yan alana….” Ve 2.fıkrasında yer alan “a)….diplomalarında yazılı olan yan alana….”ibarelerinin ve Kılavuza dayanak teşkileden Talim ve Terbiye Kurulunun 12.9.2012 tarih ve 5110 sayılı mütalaasının yürütmesinin durdurulması isteminin reddine, tebliğini izleyen günden itibaren yedi gün içinde bir defaya mahsusen Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na itiraz yolu açık olmak üzere 19.4.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

** Kısmi YD kabul bulan alanlardan geçiş yapan yada yaptırılmak zorunda bırakılan mağdur öğretmenlerimizin geri kendi alanlarına istihdam edilmelerine dair  idare (MEB)kararın iletilmesinden başlayan 30 gün içerisinde YD verilen kısımlara hukuki olarak yargı kararını uygulayarak işlem yapmak zorundadır.

Bu konuda sağladığımız kazanım yadsınamaz. Diğer Kısmi red olan maddeler üzerine hukuki işlemlerimiz, itirazımız ve dava esas kararına dair yeni delillerimizde sunulacaktır.

Kısmi YD kabul bulan işlemlerle ilgili uygulama ve takibe yönelik girişimlerimiz ise MEB’e acil olarak ayrıca resmi yazı ile yapılacaktır.

EĞİTİM-SÖZ-SEN (EĞİTİM VE BİLİM ÇALIŞANLARININ SÖZÜ SENDİKASI) olarak yapılan tüm haksızlıklara karşı onurluca,dimdik mücadelemize devam edeceğiz. Bu vesile ile hak kazanımı elde eden öğretmenlerimize elde edilen kazanımların mübarek Ramazan ayında hayırlı olmasını diliyor ve bu onurlu mücadelemizde tüm öğretmenlerimizi de  ayrıca aramızda görmek istediğimizi belirterek, saygılarımızı sunuyoruz.

 

 

EĞİTİM-SÖZ-SEN

MYK ve HUKUK BİRİMİ

 

Eklenme Tarihi: 07-01-2015